Všeobecné Obchodní Podmínky

Obsah

I. Úvodní ustanovení
II. Předmět smlouvy a objednávka
III. Cena, pokuty, faktury
IV. Forma platby
V. Způsob platby
VI. Zabezpečení
VII. Garance spokojenosti
VIII. Odpovědnost za obsah webu
IX. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.vydelavatdoma.com. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu v souladu s občanským zákoníkem v platném znění, jejímž předmětem je koupě a prodej hodnotného produktu v elektronické, tištěné, členské nebo mediální podobě (dále jen „Produkt“).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je autor produktů Bohuslav Kubeš (dále jen poskytovatel)
se sídlem: Plzeňská 600/55, České Budějovice 37004.

: 06864562 – Sp. značka: Ž/1407/2018/ABo/1030658   |   DIČ: CZ6903181263

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, neupravené obchodními podmínkami, se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka v platném znění. Předmět smlouvy je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Objednávkou tohoto produktu přijímáte, že jakékoliv použití informací z obsahových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej produktu. Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.vydelavatdoma.com.

Možnosti členských výhod
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.vydelavatdoma.com a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury
Cena. Ve shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb, dle hodnoty produktů, na stránkách www.vydelavatdoma.com s DPH.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Článek IV. – Forma platby

 • Platba je jednorázová, bez splátek. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.
 • Bankovní spojení:
  FIOBANKA: 2601210758/2010
  IBAN: CZ4420100000002601210758
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Adresa
  Bohuslav Kubeš
  Plzeňská 600/55
  České Budějovice
  37004

Článek V. – Způsob platby
Platební metody v tuto chvíli nejsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů.

Možnost plateb:

 • Bankovním převodem z účtu, dle faktury 

Článek VI. – Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Článek VII. – Garance spokojenosti
Za své produkty poskytovatel ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud kupující do 14 dnů od zaplacení usoudí, že pro něj produkt není, prodávající vrací kupní cenu zpět.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email: info@vydelavatdoma.coms prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného produktu.

Článek VIII. – Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne započetí smlouvy. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ